01 Jul
01Jul

PTO har haft møde med Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed  

Fredag offentliggjorde Sundhedsministeriet en ændring til autorisationsloven og en ny journalføringsbekendtgørelse, der får stor betydning for håndtering af patientjournaler ved overdragelse af tandlægeklinikker. PTO havde mandag et fællesmøde med Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed om ændringerne. 


Hvad betyder reglerne?

Reglerne er på papiret ikke vældig komplicerede. Lovændringen indebærer, at der som det nye gælder et krav om, at der skal foreligge et forudgående og udtrykkeligt mundtligt eller skriftligt samtykke fra patienterne førend overdragelse af patientjournaler fra en tandlæge til en anden tandlæge kan finde sted. Reglen gælder ikke for overdragelse mellem tandlæge og tandplejer. Det er derfor efter de nye regler nemmere at overdrage en tandlægeklinik til en tandplejer end til en tandlæge. 

Problemerne med lovændringen er mange: For det første bliver praksisoverdragelser mellem tandlæger praktisk besværligt, og økonomien bliver usikker, fordi patienter ikke som nu følger med den nye tandlæge. For det andet vil der være patienter, der ikke får meldt tilbage, om de samtykker, og derfor risikerer at stå uden tandlæge. For det tredje er det uklart, hvornår der er tale om praksisoverdragelse, der kræver, at tandlægen skal indhente et samtykke til videregivelse af journalen til køber af praksis. Uklarheden skyldes, at det hverken i loven eller bekendtgørelsen er defineret, hvornår der er tale om en overdragelse, og at regelsættet ikke er afstemt med reglerne i GDPR. 

Det var baggrunden for mødet med Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens fortolkning  

Styrelsen for Patientsikkerhed redegjorde på mødet for, at de vil læne sig op ad den praksis, der gælder for pligten til at registrere ændringer i behandlingsstedsregistret. Det betyder, at der kun er tale om overdragelse, når et behandlingssted skifter ejer og samtidig får et nyt CVR-nummer. Begge betingelser skal være opfyldt. Der er derfor ikke tale om en overdragelse, når en klinikejer sælger sin ejerandel af tandlægeklinikken til en anden tandlæge, og tandlægeklinikken beholder det samme CVR-nummer. Det gælder, uanset ejerandelens størrelse, og det gælder, uanset om tandlægen sælger til en tandlæge ansat i klinikken eller en udefrakommende tandlæge. Det gælder også, uanset om tandlægen sælger til en ikke-tandlæge eller til en virksomhed. 


Reglerne skal ændres  

Valget af virksomhedsform bliver med de de nye regler afgørende for, om der kræves forudgående samtykke fra patienterne til overdragelse af deres journaler som led i praksisoverdragelser. En tandlæge, der driver sin klinik som enkeltmandspraksis i personligt regi, kan fremadrettet ikke overdrage praksisjournalerne uden patientsamtykke. Det gælder derimod ikke den tandlæge, der driver samme type praksis i selskabsform,, når der ikke sker ændringer i klinikkens CVR-nummer. PTO har efter mødet i mandags været i dialog med flere af de politiske ordfører om en ændring af reglerne.