28 Jan
28Jan

Til foråret udløber de gældende overenskomster med HK og Tandplejerforeningen. Drøftelser om nye er da også så småt sat i gang. Men først, når vi kender forhandlingsresultatet mellem DA og LO for det øvrige arbejdsmarked, går de egentlige forhandlinger i gang.

Ved årsskiftet forlød det fra LO, at man forventede et markant lønløft. Baggrunden var, at det i flere år havde været gode tider for virksomhederne, og at dette forhold ikke hidtil er kommet de ansatte til del.

For privat tandlægepraksis’ vedkommende vil det imidlertid være helt forkert og urimeligt, hvis markante lønforbedringer på fx industriområdet smitter af.

Mange klinikker lider stadig under bortfaldet af tandlægeoverenskomsten og besparelser på 300 mio. kr. 

Samtidig er privat praksis påført udgifter til tilsyn, kontrol, røntgen, klager og meget mere, ligesom der pga. myndighedstiltag skal ofres betydeligt mere tid på bl.a. journalføring med deraf følgende merforbrug af tid, som der ikke honoreres for.

Nogle tandplejere kræver ekstra tid til behandlinger, så de kan nå at skrive journal. Andre bliver efter normal arbejdstids ophør og modtager betaling herfor.

Det medfører alt sammen et pres på økonomi og lønsomhed, fordi tilskudsrammen er blevet barberet over flere omgange. Senest i 2018. Derfor er der efter PTO’s opfattelse ikke plads til nævneværdige lønreguleringer i de kommende år, og det har organisationen meddelt de tandlægelige forhandlere forud for de kommende overenskomstforhandlinger. 

Vi sætter pris på vores klinikassistenter, men de må denne gang bidrage med mådehold, når standens indtægtsgrundlag er under pres.


SKIP FRITVALGSORDNINGEN
PTO vil også af med den såkaldte fritvalgsordning. Den startede måske beskedent, men udgør nu 4% af bruttolønnen, og den medfører derudover nogen administration, når medarbejderne hvert år skal træffe beslutning om, hvordan den skal udbetales. Og det gør det ikke bedre, at nogle vil have det på én måde, og andre på en anden.

Reglerne om afspadsering skal også ses efter i kritisk lys sammen med mange andre forhold, bl.a. anciennitetsberegning ved nyansættelse, anvendelsen af frigørelsesattester, en særlig procedure ved sygemelding, optjening af feriefridage og pensionsbidrag ved barsel.

I kølvandet på nogle meget uheldige sager ønsker PTO det også fremhævet i overenskomst og ansættelseskontrakt, at ansatte ved sygdom har pligt til aktivt at medvirke ved ansøgning om sygedagpenge, og at der kan modregnes i de ansattes løn, hvis det ikke – som flere sager har vist – sker.

Mange af de samme krav stiller PTO til den nye tandplejeroverenskomst. For disse ellers i alle henseender værdifulde medarbejdere gælder imidlertid særligt, at der må og skal udvises mådehold med lønnen. Tandplejere har længe ligget højt i løn. Det er dem vel undt. Lige nu må tandplejerne dog stå last og brast med deres arbejdsgivere, eftersom økonomien nu engang kræver det. Foråret bør dog kunne nydes alligevel, for medarbejderne kan glæde sig over, at de i de sidste mange år har fået pæne lønstigninger.