25 Jun
25Jun

Patienter kan efter 1. juli risikere at stå uden tandlæge, når klinikken overdrages til en anden tandlæge 

Reglerne om overdragelse af patientjournaler findes i bekendtgørelsen om journalføring. Indtil nu har patientjournalerne fulgt tandlægen: Når en tandlæge overdrager klinikken til anden tandlæge, så er journalen fulgt med den tandlæge, der har overtaget klinikken. Tandlægen har efter de hidtidige regler skullet informere patienterne om overdragelsen af journalerne. Informationspligten blev indsat i bekendtgørelsen for at giver patienter mulighed for at tilkendegive, at de ikke ønskede, at den nye tandlæge skulle overtage journalen. 

Sådan er det ikke fra 1. juli. Fra 1. juli skal patienten samtykke til, at patientjournalen kan overdrages til den tandlæge, der har overtaget praksis. Samtykket skal gives forud for overdragelsen og skal gives enten mundtligt eller skriftligt. Patienter, der ikke får meldt tilbage med et samtykke, står dermed tilbage uden tandlæge, og bliver derfor heller ikke indkaldt til næste planlagte undersøgelse. 

Ændringen blev indført under 2. behandling af lovforslaget og har derfor ikke været i offentlig høring. Lovændringen er ikke indarbejdet i høringsudkastet til bekendtgørelsen om journalføring, og ændringen er heller ikke indarbejdet i høringsudkastet til vejledning om journalføring. Det er med de nye regler nemmere at få overdraget en patientjournal til en tandplejer, der har overtaget en tandlægeklinik, end det er at overdrage en patientjournal mellem to tandlæger. 

Problemerne er mange: ét er, at patienter, der ikke får svaret, risikerer at stå uden tandlæge; ét andet er, at det er uklart, hvornår der er tale om overdragelse, og tandlægen derfor skal indhente et samtykke. Uklarheden skyldes, at det hverken i loven eller bekendtgørelsen er defineret, hvornår der er tale om en overdragelse, og at regelsættet ikke er afstemt med reglerne i GDPR. 

Der er uklart, om overdragelse også omfatter den situation, hvor en tandlæge køber sig ind i den tandlægeklinik, hvor tandlægen allerede er ansat. Det er også uklart, om der også er tale om overdragelse, når en tandlæge afhænder tandlægeklinikken til en tandlægekæde og opretter et nyt fælles tandlægeselskab, hvor tandlægen er medejer. Endelig er det uklart, om der også er tale om en overdragelse, der indebærer pligt til at indhente samtykke fra patienterne, hvor en tandlæge som led i et generationsskifte overdrager en del af sin tandlægevirksomhed og etablerer en ny fælles virksomhed med den købende tandlæge. 

PTO har siddet med i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet journalføringsreglerne, og har der peget på netop den problemstilling. PTO har spurgt Sundhedsministeriet om, hvordan reglerne skal fortolkes. Indtil ministeren har svaret, så bør klinikoverdragelser, der allerede er planlagt, rykkes frem og gennemføres inden 1. juli, hvis dette er muligt.