08 Mar
08Mar

Af Birgitte Grand, Coo og salgschef, Complianter


Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) gennemførte i år 2022 hele 72 tilsyn på de privatpraktiserende klinikker. STPS har vurderet på disse og netop sendt deres målepunkter for år 2023 ud.

Complianter har set ind i, hvad der er de største ændringer i forhold til målepunkterne for 2022.

Nyt målepunkt i år 2023 

Der er kommet et enkelt helt nyt punkt på agendaen for 2023: Ordination af antibiotika. Dette punkt er et af tre faglige fokuspunkter, der får særligt fokus. For at afklare klinikkens tilgang til ordination af antibiotika vil STPS interviewe både ledelsen og eventuelt personale. Der ses også ind i hvordan der journalføres i forhold til ordinering af antibiotika. Målet med interview og journalgennemgang er at afklare om klinikken efterlever dette: 

 • Indikation for ordination af antibiotika følger retningslinjerne for anvendelse af antibiotika på tandklinikker

 • Hvis der fraviges fra retningslinjerne, skal det begrundes i en sundhedsfaglig vurdering og denne skal journalføres

 • Der anvendes antibiotika ved behandling af odentogene abscesser hos patienter, hvis:
  • almentilstand er påvirket af infektionen
  • sygdomsudbredelsen er stor
  • der er risiko for spredning af infektionen
  • Typen af antibiotika der anvendes


Der er flere gengangere 
De øvrige målepunkter ligger ved første øjekast forholdsvis tæt op ad målepunkterne for 2022. Antallet af målepunkter går fra 22 stk. til 16 stk., men dette dækker reelt over, at nogle af målepunkterne er slået sammen.

Det fokuseres fortsat på områder som hygiejne (NIR), håndtering af medicin, journalføring, delegationer og patienters retsstilling.

Generelt oplever vi dog, at målepunkterne har taget en drejning mod, at langt flere ting skal være dokumenteret via skriftlige retningslinjer. Der er således fokus på, at personalet på klinikken kan læse sig til, hvordan en opgave eller kontrol skal udføres.
Dermed vil der i år 2023 i højere grad blive spurgt ind til, om formelle krav og dokumentation er på plads – samtidig med selve udførelsen af faget.

Et eksempel på dette er, når sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug gennemgås. Her er der fokus på, at der forefindes skriftlige retningslinjer og disse er implementeret. Det er således ikke alene udførelsen af steriliseringen, der er fokus på.

Samme tilgang med skriftlighed pointeres også i forhold til den daglige rengøring på klinikken, hvor det ikke er nok, at der gøres rent på korrekt vis. Der skal være skriftlige retningslinjer, så klinikken kan dokumentere, at der er aftalt en proces, hvor rengøringen udføres efter NIR-retningslinjerne.   

Formelle krav til journalføringen 

Vi ser også, at de formelle krav til journalføring udspecificeres. Journalisering skal være dateret, på dansk og uden medicinsk terminologi. Journalnotater skal være forståelige, systematiske og overskuelige. Hvis der anvendes standardtekster, så skal teksten fortsat være meningsfuld. Journalføringen skal også ske i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakten.

Faktisk blev hele 17% af alle henstillinger ved tilsyn i 2022 givet på journalføring. Derfor er det et naturligt sted for STPS at fastholde et fokus i år 2023. 

Håndtering af bilag
Der er også fokus på, hvordan der krydshenvises i journalerne. Der har været eksempler i år 2022, hvor der har været henvist til et bilag eller røntgenfoto, som så reelt ikke kunne findes frem. Derfor skal det være tydeligt, hvis der er bilag på papir eller i andet format – eksempelvis billeder. Og disse bilag skal være let tilgængelige. 

Her vil vi fra Complianters side gøre særligt opmærksom på håndtering af henvisninger via EDI-portalen. Det er nemlig ikke nok at skrive i journalen, at der er sendt en henvisning via EDI-portalen og så henvise til denne. Årsagen er, at EDI-portalen sletter henvisninger efter en periode, og så er henvisningen reelt ikke journaliseret i forhold til journalbekendtgørelsen. Så – husk at gemme selve henvisningen i patientens journal også. 

Øvrige punkter af interesse
Ud over ordination af antibiotika fokuseres der på medicinsk anamnese og røntgenoptagelser. Sidstnævnte udelukkende som journalgennemgang, hvilket også var tilfældet i 2022. For medicinsk anamnese vil der ud over journalgennemgang også være interview for at afdække, om patientens sygehistorie afklares og opdateres før et invasivt indgreb. 

For et punkt som informeret samtykke til behandling suppleres journalgennemgangen i 2023 også med interview. 

Hvis I ønsker at se alle målepunkterne, så er disse tilgængelige på stps.dk/tilsyn.

Refleksionspunkter for tilsyn 2023
STPS har også meldt tre refleksionspunkter ud. Punkterne indgår ikke i selve vurdering af klinikken men danner baggrund for en dialog, som de håber, kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. 

1. Antiresorptiv Behandling
Hvordan er klinikkens erfaring med at henvise patienter i risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne?   

2. Aseptisk og tørt arbejdsfelt
Hvordan sikrer personalet, at der under endodontisk behandling sikres aseptisk og tørt arbejdsfelt og er der praksis for at bruge kofferdam? 

3. Kvalitetsforbedringer
Hvordan forbedrer og vedligeholder I kvaliteten af arbejdet og sikrer, at de ydelser der leveres, har den kvalitet som man selv ville forvente som patient. Under dette punkt kan STPS spørge ind til, om der er en systematisk tilgang til at sikre læring. 


Artiklen er bragt første gang i magasinet Praktiserende Tandlæger - februar 2023.