19 Jan
19Jan

PTO modtag før jul udkast til ny bekendtgørelse om journalføring til høring. Tandlæger har generelt få sager, hvor der gives kritik, men i de sager, der er, omhandler langt de fleste tandlægens journalføring. Det er derfor vigtigt, at journalføringsreglerne bliver mere overskuelige, og at de afspejler den kliniske virkelighed. 

Baggrunden for bekendtgørelsen er den såkaldte Svendborg-sag, hvor en læge ved byretten blev dømt for ikke at have fulgt op på, om en ordination på en blodsukkermåling var udført. Ordinationen var ikke journalført, og lægen blev dømt i byretten og senere frifundet i landsretten og højesteret. 

Sagen førte til en omfattende debat, hvor mere end 10.000 sundhedspersoner udtrykte mistillid til Styrelsen for Patientklager. PTO har givet høringssvar og sidder med i den arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledningen til bekendtgørelsen. 

Positivt med sundhedsfagligt bedømte journaler
PTO er overvejende positive over for bekendtgørelsens praktiske udmøntning af autorisationslovens regler om journalføring. Det gælder særligt, at der nu sondres mellem oplysninger, der skal journalføres, og oplysninger, der kan journalføres. Ligesom det også er positivt, at det klart af bekendtgørelsen fremgår, at patientjournalen skal bedømmes ud fra en sundhedsfaglig norm. 

Enkelte knaster pålægger imidlertid tandlægerne flere opgaver i forbindelse med journalføringen. Informationen til patienten skal journalføres. Der er i bekendtgørelsen opregnet en række undtagelser fra journalføringspligten. Det bør præciseres, at journalføringspligten ikke omfatter negative fund, som ikke har klinisk betydning. Det skal af journalen fremgå, hvilken skriftlig eller mundtlig information patienten har modtaget. Det bør i bekendtgørelsen præciseres, at henvisning til udleveret skriftlig information skal være præcis, og at henvisning til udleveret informationsmateriale kan erstatte den journalførte information. 

Endelig bør det i bekendtgørelsen præciseres, at pligten til at journalføre videregivelse af patientoplysninger omfatter videregivelse mellem behandlingssteder med forskellige dataansvarlige og ikke videregivelse til ansat sundhedspersonale på samme behandlingssted. Det er vigtigt at reglerne ikke bliver en hindring for samarbejdet mellem tandlæger, tandplejere og de øvrige ansatte i klinikken. Se udkast til en ny bekendtgørelse om journalføring her. 

Se udkast til en ny bekendtgørelse om journalføring her.

Læs PTO’s høringssvar nedenfor.


Du kan se meget mere i PTO's lukkede medlemsforum under fanen "Klinikdrift & kontrakter": Nye regler om journalføring i tandlægepraksis. KLIK HER