06 Feb
06Feb

Af Birgitte Grand, Grand, CCO og salgschef, Complianter

Få aftalen nedfældet og kontroller løbende 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har en vigtig rolle i at sikre patientsikkerheden i Danmark. 

Hovedopgaven for STPS er, at føre et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. 

Når STPS udfører et tilsyn, er det de sundhedsfaglige emner, der er i fokus. Der bliver f.eks. ført tilsyn med emner som håndtering af medicin, VAT-ansvaret, patientjournaler, delegation af ansvar, behandlingskvaliteten samt de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). 

Vi har i Complianter gennemgået rapporterne fra alle de tilsyn, der er foretaget i år 2022. Her ser vi en tydelig trend, når det kommer til klinikkernes efterlevelse af NIR. Omkring 20% af tandklinikkerne, har fået en henstilling/anmærkning på den daglige rengøring på klinikken - og tallet er helt oppe på 25%, hvis vi blot måler på de seneste 40 tilsyn. 

Derfor vil jeg nedenfor give en vejledning på, hvordan klinikken kan tilgå opgaven med at få beskrevet og aftalt den rengøring, der foregår på klinikken, efter arbejdsdagen er afsluttet. 

Reglerne beskriver, at det ikke er nok, at der dagligt gøres rent.

Den klinikansvarlige skal sikre detaljerede procedurer, så rengøringen udføres korrekt i forhold til kravene i NIR for tandklinikker.

Vi anbefaler, at klinikkerne tilgår denne opgave i disse 4 steps: 

  • Opdeling af klinikkens rum i forhold til hygiejneniveauer
  • Rengøring baseret på hvert hygiejneniveau
  • Rengøringskontrakt udfærdiges
  • Kontrol af rengøringen

De fire steps er gennemgået nedenfor. 

Opdeling af klinikkens rum i forhold til hygiejneniveauer
I NIR er det beskrevet, at der er forskel på, hvor meget og hvordan, der skal gøres rent afhængigt af, hvordan et rum anvendes. Så reelt kunne man lave en beskrivelse af, hvordan der skal rengøres i hvert enkelt rum i klinikken. Det er dog noget lettere, hvis man inddeler rummene i klinikken i forhold til hygiejneniveauer. 

Nedenfor er de fem niveauer som NIR foreslår en tandkliniks rum inddeles i.

Niveau 1:  Dette er ikke-patientrelaterede områder, hvor rengøring har et æstetisk formål - såsom arkivrum og teknik-rum. 

Niveau 2:  Dette er ikke-patientrelaterede områder, hvor rengøring har et æstetisk formål - såsom elevator og indgangsparti. 

Niveau 3:  I dette niveau færdes patienterne. NIR beskriver denne kategori som patientrelaterede områder, hvor rengøringen har til formål at efterlade et pænt og acceptabelt helhedsindtryk og nedsætte risikoen for spredning af smitstof. Nogle eksempler på rum i denne kategori er venteværelset, receptionen, omklædningsrum/garderobe, frokostrum, personalerum og kontor. 

Niveau 4:  Beskrivelsen af niveau 4 er identisk med niveau 3, men kravene til rengøringen er større. Der er fortsat tale om patientrelaterede områder, hvor rengøringen har til formål at efterlade et pænt og acceptabelt helhedsindtryk og nedsætte risikoen for spredning af smitstof. Dette kan eksempelvis være tandtekniske rum, gangarealer i klinikområdet, toilet, depot og eventuelt separat røntgenrum. 

Niveau 5:  Dette er specielt renhedskrævende undersøgelses-, behandlings- og arbejdsområder, hvor rengøringen primært har til formål at fjerne/minimere risikoen for spredning af smitstof ved direkte eller indirekte kontakt. I denne kategori findes behandlingsrum og sterilisation. Den opmærksomme læser har måske bemærket, at nogle af formuleringerne er identiske og dette er ikke tilfældigt. Forskellen på kategori 1 og 2 viser sig først senere, når det specifikt defineres, hvordan der skal gøres rent.

Rengøring baseret på hygiejneniveauerne 
Når alle klinikkens rum er inddelt efter hygiejneniveauer, skal det defineres, hvordan der skal rengøres i hver kategori. 

Et ofte stillet spørgsmål er, hvorvidt der må støvsuges på klinikken, hvilket afhænger af, hvilket rum der er tale om. Det er eksempelvis tilladt at støvsuge med en støvsuger, der har et hepa-/mikrofilter i kategori 1-3, men ikke i kategori 4-5. 

I NIR er der et skema (Tabel 6 på side 50), som kan hjælpe med at beskrive, hvordan rengøringen bør ske i de enkelte hygiejneniveauer. Skemaet kan dog ikke stå alene.
 
Rengøringskontrakt udfærdiges 
Når rummene er inddelt i kategorier, og hver kategori er beskrevet ift. rengøringsbehov, skal der skrives en rengøringskontrakt. Hensigten med denne kontrakt er at sikre, at alle parter er enige om, hvordan der gøres rent. 

Kontrakten bør også beskrive de mere generelle ting – såsom: 

  • Rengøringen foretages fra mindre forurenede områder mod mere forurenede områder.

  • Der skal anvendes rene klude, mopper mv. og rent vand tilsat rengøringsmiddel.
    Ved rengøring af units og omgivelser gælder dette for hvert unitområde.

Det vil være fordelagtigt at beskrive, hvilke værnemidler der skal bruges i forbindelse med rengøring – eksempelvis handsker.

Kontrol af rengøringen 
Ud over de udførlige beskrivelser af både ruminddeling og rengøringsprocedurer, skal der også føres kontrol med overholdelse af aftalen. Dette kan ske ved løbende at gennemgå aftalen med rengøringsfirmaet eller rengøringspersonalet for at sikre, at rengøringen udføres som aftalt. 

Ofte har rengøringsfirmaerne egenkontroller, som de sender skriftligt til klinikken, hvilke bør gemmes som dokumentation. Klinikken skal også selv med faste intervaller foretage stikprøver, da rengøringsfirmaets egenkontrol ikke er tilstrækkeligt som dokumentation alene. 

Hvis du sikrer, at aftalen med dit rengøringsselskab tydeligt beskriver, hvordan rengøringen skal foretages og du derudover fører løbende kontrol med samarbejdet, er du godt på vej. 

Udover ovenstående skal der naturligvis også være procedurer for rengøringen før/efter hver patient, men dette er en anden sag.


Artiklen er første gang bragt i magasinet Praktiserende Tandlæger i december 2022.