31 Jan

Bestyrelsen i PTO har i dag valgt at afskedige Kent Kristensen som direktør.

Opsigelsen sker i ønsket om en anden retning og strategi for PTO, der skal være mere orienteret mod medlemmernes ønsker og behov, hvor bestyrelsen mener der er brug for andre kompetencer i ledelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med de medlemsvalgte suppleanter og med fungerende formand og næstformand.

Bestyrelsen vil senest inden sommerferien indkalde medlemmerne til et strategiseminar, hvor den fremtidige strategi vil blive fremlagt i sin helhed, og hvor vi, med eksterne oplægsholdere og workshops, vil sætte fælles fokus på fremtidens PTO. Til efteråret planlægger vi en konference på Christiansborg og et møde for interessenter og samarbejdspartnere. Online-deltagelse vil være mulig til begge arrangementer.

Kent Kristensen vil vi på alle måder takke for et godt samarbejde og en enestående indsats for foreningen!

Kent har været en væsentlig dynamo, der har skubbet PTO fra en relativt “sovende” organisation til en visionær. Mest af alt er PTO, under Kents ledelse, blevet en fremadstormende organisation, der nu skal konsolideres og strammes op. Hans joviale facon og politiske talent har hjulpet mange klinikejere i politiske sager, og han har med sin farverige personlighed været et godt ansigt udadtil i den forandring af organisationen, der nu er gennemført.

Det er vigtigt for bestyrelsen at påpege, at PTO fortsætter med de samme ydelser i dag som i går - og vil over de næste måneder løbende informere om den oprydning, og arbejdet med en strategisk retning, som er igangsat.

BAGGRUND FRA BESTYRELSEN - OG SVAR PÅ TILTALE
Normalt ville en sådan meddelelse stoppe her. Set i lyset af sidste uges besked, finder vi det dog direkte magtpåliggende at uddybe og forklare forløbet og begrunde yderligere.

”Rygterne om min død er stærkt overdrevne”, sagde Mark Twain i 1897, da amerikanske medier erklærede ham død i en nekrolog. Det samme kan vi, efter sidste uge svare om PTO, der den 25. januar blev erklæret “sprængt” i en mail, som afsenderen valgte at sende ud til alle medlemmer, interessenter og samarbejdspartnere - endda med påstande om “personligt drevne motiver” og manglende stabilitet.

Da den slags påstande er sendt bredt ud, må vi klart og tydeligt tage afstand fra denne ærekrænkende udmelding og gennemgå forløbet, da netop gennemsigtighed er bestyrelsens grundlæggende hensigt i fremtidens drift af PTO.Vi vil derfor her - selvom det er langt - gennemgå forløbet og vores bevæggrunde for beslutningerne der er truffet.

Beskeden den 25. januar var underskrevet af den tidligere formand for PTO, der på det tidspunkt havde trukket sig fra bestyrelsen sammen med næstformanden - og beskeden har givet stor forvirring og usikkerhed blandt medlemmer, politikere og samarbejdspartnere, der har kontaktet os, for at få mere viden og indsigt. Det forstår vi godt - og vi har svaret alle efter bedste evne, men skulle også selv finde benene at stå på. Det var aldeles uventet, at et ønske om gennemsigtighed i økonomien, og en samtale om en ny fremtidig strategi for PTO, kunne gøre, at nogle trak sig allerede inden mødet, og dermed før samtalen om dette overhovedet kunne gå i gang.

Siden har bestyrelsen i døgndrift ryddet op og dannet sig et overblik. Udmeldingen kunne potentielt gøre skade på det store arbejde, som PTO - med blandt andre Kent Kristensen i spidsen - har udført, for at kunne være en troværdig partner, for såvel politikere som samarbejdspartnere og medlemmer.

Et flertal af bestyrelsen ønskede et generelt overblik
Det er en bestyrelses opgave at varetage foreningen på medlemmernes vegne. Den til enhver tid siddende bestyrelse har ansvaret for, at midlerne bruges i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og med fremtiden for øje - samt at have klare retningslinjer for strategien, så både medlemmer og ansatte kan føle sig trygge i forhold til, hvor foreningen er på vej hen. Alle skal kende retningen - og det er et flertal i bestyrelsen, der udstikker den retning.

Efter seneste generalforsamling, hvor der blev valgt nye medlemmer ind, ønskede et flertal af bestyrelsen at få et generelt overblik over alt det, som de er blevet bedt af medlemmerne om at tage ansvaret for. Både overblik over økonomien, det nuværende serviceniveau overfor medlemmerne, og den strategi der styres efter, både på kort og lang sigt. Til det formål er det et bestyrelsesmedlems ret og pligt f.eks. at kunne kontakte foreningens revisor for at få en gennemgang og tale med medarbejdere, interessenter mv.

Da man havde fået en række input herfra, ønskede et flertal af bestyrelsen en drøftelse om at gøre foreningens strategi helt klar - og en drøftelse om at formindske ledelseslaget, for at frigøre økonomi til stærkere medlemsservice og bedre medlemsrådgivning. Dette er baseret på en analyse af de ting, som medlemmerne helt reelt bruger vores forening til.

Flertallet bad derfor formanden, som vedtægterne foreskriver, om at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med det på dagsordenen. Få minutter inden dette møde skulle begynde, sendte formand og næstformand en e-mail og trak sig med omgående virkning fra bestyrelsesarbejdet.

Det er ethvert medlems ret at ønske at udtræde af foreningens arbejde - men bestyrelsen finder det selvsagt ærgerligt, at de to medlemmer trak sig fra debatten om foreningens strategi og drift. Vi mener netop, det er en bestyrelses opgave at tage disse drøftelser, om man så er enige om retningen eller ej.

Det ønskede de ikke. Bestyrelsen havde ingen anden mulighed end at tage Kenny Deneke Sørensen og Jeppe Borkfelts ønske, om at stoppe med omgående virkning, til efterretning - og fortsætte arbejdet for medlemmerne. Det har vi gjort og det vil vi fortsat gøre. Vi har erstattet med de to medlemsvalgte suppleanter - og vi har konstitueret os på ny med en fungerende formand og næstformand.

Alle mand på dæk
Det er helt afgørende at være alle mand på dæk - og fuldtallige om de mange opgaver, der er med at lappe hullerne efter den famøse udmelding i sidste uge - og sætte sejl og kurs mod de langsigtede mål.

Det er beklageligt, at en intern debat, og eventuel uenighed om strategien, ikke holdes til en intern drøftelse i bestyrelseslokalet, men i stedet sendes ud til alle medlemmer og samarbejdspartnere og interessenter med påstande om urent trav mellem linjerne. Det giver ikke den stabilitet og troværdighed, som foreningen ellers er kendetegnet ved - og fortsat har som grundstamme.

Bestyrelsen tager afstand fra den besked, der blev sendt fra den afgåede formand og mener den tilgang til kommunikation, i professionel foreningsledelse, er fejlagtig og skadelig. Vi er derimod helt enige i roserne af Kent Kristensen. Som det fremgår, har vi stor agtelse for Kent og hans betydning for foreningen indtil nu - men vi ønsker en anden retning, og dermed andre ledelseskompetencer for den fremtidige strategi. Derfor har vi opsagt ham som direktør og gjort det med en stor tak for indsatsen, som det ses i ovenstående udmelding.

Det konfrontatoriske er ikke første prioritet
Bestyrelsens ønske var og er paradoksalt nok en retning, hvor der er mere ro og stabilitet - og hvor det konfrontatoriske ikke altid er første prioritet. PTO er ikke fortrinsvis sat i verden for at bekrige andre aktører på området - men for at være en samlet styrke for vores medlemmer. Og vores branche.

Vi er ikke en arbejdsgiverforening, der skal gå efter overenskomst som hovedmål eller blive del af en paraplyorganisation - men vil i langt højere grad give rådgivning indenfor det sundhedsfaglige, ansættelsesretslige og forsikringsmæssige. Vi ser ingen fordel i at bekrige andre, lignende aktører på tandlægeområdet, men tror på, at vi kan supplere hinanden, både fagligt og i forhold til politisk interessevaretagelse. Vi skal gøre det, vi er bedst til - og gøre det bedre.

Ro til at yde service til medlemmerne
PTO skal stå selv og i egen ret - men vi skal ikke være egenrådige.Dette er et stilskifte og en tilrettet strategisk linje, der kræver, at vi tager skridt som det, der er taget i dag. Nogle gange kommer de bedste forandringer på den anden side af diskussioner. Vi ønsker ikke den debatform, som beskeden fra 25. januar benytter, men ønsker ro og tryghed i PTO, så vi kan yde den service til medlemmerne, som de forventer.Det er forståeligt, at en sådan udmelding giver krusninger i vandoverfladen på sociale medier og i kaffestuerne rundt omkring - vi må alle hjælpe med til, at krusningerne hverken bliver til bølger eller en tsunami.

Vi skal ikke råbe ad hinanden på sociale medier
Der er i en sådan situation flere spørgsmål end svar. Det er bestyrelsens ønske, at vi kan samtale om spørgsmålene direkte med jer alle, fremfor at råbe ad hinanden på sociale medier eller komme med tolkninger eller påstande, der er helt uden hold i virkeligheden eller beror på rendyrkede gisninger. Det er vores ønske, at kommunikationen og gennemsigtigheden er renset for mudder - og at linjen er åben til os, hvis der er noget, I gerne vil have svar på.

Troværdighed er vores væsentligste vare
Efter beskeden den 25. januar, har vi omgående igangsat kontakt til politikere og interessenter om PTO og vores overdrevne død. Troværdighed er vores væsentligste vare i interessevaretagelse, og det er helt afgørende, at den varetagelse sker i et fortroligt og troværdigt rum. Det rum har vi delvist fået genopbygget over den seneste uge, og vi fortsætter arbejdet med at genskabe ro om foreningens virke.

Vi håber på medlemmernes opbakning og deltagelse i at genskabe den ro og stabilitet, som styrker vores position og vores branche.

PTO er ikke sprængt. Vi yder samme service overfor medlemmerne i dag, som vi gjorde i går - og vi agter at gøre det samme i morgen. Dog endnu bedre og med det fokus, som medlemmerne efterspørger. Det gælder både sundhedsfagligt, politisk, forsikringsmæssigt og ansættelsesretsligt.

PTO vil fortsat arbejde på at blive den største og stærkeste partner for klinikejere, og vi regner med at nå det mål og få ryddet op i den usikkerhed, sidste uges udmeldinger har givet.

PTO står stærkt i dag - og i fremtiden. Vi er ikke sprængt, men derimod sprængfyldt af energi og tro på fremtiden.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i PTO

Mads Lindkær, fungerende formand - Betina Bille, fungerende næstformand - Lene Henningsen - Nils Skovbjerg - Jacob Nissen.