17 Sep
17Sep

Har Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning enekompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager om erstatning for tandskader?

Ja, men det gælder kun skader over kr. 10.000 og skader på indsatte og værnepligtige over kr. 1.000.

Praksis+ dækker skader under kr. 10.000 (bortset fra skader på indsatte og værnepligtige), og Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning har derfor ikke kompetence til at behandle dis­se skader på vegne af kunderne i Praksis+.

Der er ingen private instanser, der har enekompetence til at træffe af­gø­rel­se i sager om skader under kr. 10.000. Det er derfor også fuldt lovligt, at Købstædernes Forsikring behandler skader under kr. 10.000 for de tandlæger, der har tegnet Tandskadeerstatning som en del af Praksis+.

Se Notat fra Tandlægeforeningens advokat 
Hvis du vil vide mere:

 

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning administreres af Tandlæge Tryghed.

I bekendtgørelse om henlæggelse af sager om erstatning for tandskader »henlæggelses­be­­­kendtgørelsen« står der i § 1, at Tand­lægeforeningens Tandskadeerstatning modtager, op­­lyser og afgør sager om er­stat­ning efter klage- og erstatningsloven.

Bekendtgørelser er regler, der er udstedt på grundlag af en lov. En bekendtgørelse kan derfor ikke række længere, end det loven giver mulighed for.

Bekendtgørelsen om henlæggelse af sager til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning er udstedt på grundlag af klage- og erstatningslovens § 19, stk. 6. Det fremgår af denne bestemmelse, at sundhedsministeren kan henlægge behandling af sager efter lovens ka­pitel 3 til en privat institution. Det har ministeren gjort med henlæggelsesbekendtgørelsen. Ministeren kan kun henlægge de sager til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, som er omfattet af klage- og erstatningslovens kapitel 3.

I klage- og erstatningslovens kapitel 3 står der i § 24, stk. 5, at loven kun omfatter sager, hvor det samlede erstatningsbeløb overstiger kr. 10.000, bortset fra sager om indsatte og værnepligtige, hvor mindstegrænsen er kr. 1.000. Tandlægeforeningens Tandskade­er­stat­ning har derfor efter henlæggel­ses­bekendt­gørel­sen alene ­kompeten­ce til at behandle sager om skader over kr. 10.000 og sager om skader over kr. 1.000 for indsatte og værne­plig­tige.

Praksis+ dækker skader under kr. 10.000 altså kun de skader, der ikke er omfattet af klage- og erstatningslovens regler, og som derfor heller ikke hører under Tandlægeforeningens Tandskade­erstatning.

I notatet fra Tandlægeforeningens advokat, er der to grunde til at Tandskadeerstatningen har enekompetence til at træffe afgørelse i alle sager.

I notatet står der som den første grund, at: »Det følger således direkte af KEL § 24, stk. 1, at erstatning og godtgørelse skal fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven og ifølge KEL § 24, stk. 5 fremgår det, at der for tandskader gælder en bagatelgrænse for erstatninger under kr. 10.000.« Det er forkert.

I KEL (klage- og erstatningsloven) står der: »Erstatning og godtgørelse efter stk. 1, der er tilkendt af andre private institutioner end Patienterstatningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19, stk. 6, ydes på tandskadeområdet, såfremt beløbet samlet overstiger 10.000 kr.« Det er altså i loven udtrykkeligt fastsat, at der netop ikke gælder en bagatelgrænse for skader under kr. 10.000. KEL omfatter kun skader over kr. 10.000.

I notat henvises der som den anden grund til et citat fra betænkning om revision af patientforsikringen: »… hvis tandlægeområdet inddrages under patientforsikringsloven, vil den særlige undergrænse på 3.000 kr. ikke kunne videreføres, idet undergrænsen i givet fald ville skulle følge lovens almindelige grænse på 10.000 kr. « På den baggrund konkluderes det: »Dette har gennem årene været forstået således, at det var en forudsætning for at få delegeret kompetencen efter KEL, at Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning skal træffe afgørelser ud fra en minimumgrænse på 1.000 kr. og ikke den i loven fastsatte minimumsgrænse på 10.000… « Det er også forkert.

For det første er det forkert, fordi der på samme side i betænkningen står, at undergrænsen på 3.000 kr. er en særregel, der er indført på frivilligt grundlag af af Dansk Tandlægeforening. Betænkningen giver derfor ikke grundlag for at fortolke undergrænsen, som en lovbestemt eneret til at behandle sager under 1.000 kr. For det andet er det forkert, fordi en forståelse gennem årene ikke er grund til at tilsidesætte en lovbestemt regel, hvor det udtrykkeligt er fastsat, at loven kun gælder for sager over kr. 10.000. Endelig, hvis lovgivningsmagten ville, at der skulle gælde en lavere undergrænse, var den også skrevet ind i loven, ved lovens vedtagelse.

Der er ikke noget til hinder for, at Tandskadeerstatningen behandler alle sager også sager under kr. 10.000, men Tandskadeerstatningen kan ikke træffe bindende afgørelse om erstatning for en forsikring tegnet hos Købstædernes Forsikring.

PTO har rettet henvendelse til Tandlæge Tryghed om et møde for at drøfte håndteringen af sager, hvor der kan være tvivl om hvorvidt de ligger over eller under kr. 10.000. Det er blevet afvist.

PTO har derfor med Købstædernes Forsikring aftalt, at alle anmeldelser til Købstædernes Forsikring blive videreformidlet til Tandskadeerstatningen. Dette for at sikre patienters rettigheder i forhold til erstatninger over kr. 10.000 og for at imødegå risiko for, at Tandskadererstatningen kan gøre forældelsesreglerne gældende overfor patienterne ved en eventuel senere udvikling af skaden.


Kilder:

Bekendtgørelse nr. 494/2018 om henlæggelse af behandling af sager til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning:

I medfør af § 19, stk. 6 og 8, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 314 af 25. april 2018, og efter aftale med Tandlægeforeningen, fastsættes:

§ 1. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning modtager, oplyser og afgør følgende sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 995/2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 19, stk. 6. Sundhedsministeren kan henlægge behandlingen af sager efter dette kapitel helt eller delvis til en privat institution. Sundhedsministeren indgår i så tilfælde de nødvendige aftaler herom.

Stk. 7. Henlægger sundhedsministeren behandling af sager efter dette kapitel til en privat institution, finder forvaltningsloven anvendelse for institutionens virksomhed.

Stk. 8. Henlægger sundhedsministeren sine beføjelser efter stk. 6 til en privat institution, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen.

§ 24, stk. 5. Erstatning og godtgørelse efter stk. 1, der er tilkendt af andre private institutioner end Patienterstatningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19, stk. 6, ydes på tandskadeområdet, såfremt beløbet samlet overstiger 10.000 kr. For indsatte og værnepligtige som nævnt i § 29, stk. 1, nr. 9 og 10, ydes erstatning og godtgørelse, såfremt beløbet samlet overstiger 1.000 kr.

Lov nr. 314/2018 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. I bemærkningerne til loven står om reglen for værnepligtige og indsatte:

Hvis de værnepligtige og indsatte får udført deres tandbehandling af en tandlæge, der er tilknyttet det militære forsvar eller redningsberedskabet eller i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse er undergrænsen 10.000 kr. Hvis de derimod får udført deres tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge »uden for murene«, er undergrænsen 1.000 kr. Forskellen i undergrænserne medfører, at vilkårene for, hvornår de værnepligtige og indsatte kan opnå erstatning og godtgørelse efter en tandbehandling, afhænger af, hvor de har fået udført deres tandbehandling.